18 травня 2024 року histology@pdmu.edu.ua (05322) 60-84-44

Студентському науковому гуртку кафедри гістології, цитології та ембріології є чим пишатись. Один з його учасників (Вячеслав Михайленко) приймав участь у науковій онлайн конференції на тему: «Розвиток галузі охорони здоров’я в Україні: шлях до Європейського Союзу», яка відбулася 6–7 грудня 2023 р., у місті Ченстохова, Республіка Польща, матеріали конференції опубліковано 19 січня 2024 року.

Член наукового гуртка кафедри є студентом 4 курсу 8 групи за ОПП «Медицина» СНТН. Вячеслав Михайленко підготував наукову доповідь на тему: «Морфофункціональна характеристика гемомікроциркуляторного русла підшлункової залози у відповідь на центральну депривацію синтезу тестостерону (експеримент)», під керівництвом завідувача кафедри, професора Володимира Шепітька та доцента закладу вищої освіти Наталії Борути.

Робота студентського гуртка кафедри гістології, цитології та ембріології застосовує дослідницький підхід у навчанні. Цей підхід спрямований на становлення у студентів досвіду самостійного пошуку нових знань і використання їх в умовах творчості, на формування нових пізнавальних цінностей студентів і збагачення їх пізнавальної ціннісної орієнтації.

Вітаємо учасника та наукових керівників з блискучою доповіддю і бажаємо успіхів у подальших наукових здобутках!

 

The student research group of the Department of Histology, Cytology, and Embryology has much to be proud of. One of its members (Viacheslav Mykhailenko) took part in an online scientific conference: “Development of the healthcare sector in Ukraine: the path to the European Union”, which took place on December 6–7, 2023, in Częstochowa, the Republic of Poland. The conference materials were published on January 19, 2024.

A member of the Department’s scientific group is the 4th year student of the 8th group of the “Medicine” educational and professional program of the short-term educational period. Viacheslav Mykhailenko prepared a scientific report on the topic “Morphofunctional characteristics of the hemomicrocirculatory bed of the pancreas in response to central deprivation of testosterone synthesis (experiment)”, under the guidance of the Head of the Department, Professor Volodymyr Shepitko and Natalia Boruta, Associate Professor of the higher education institution.

The work of the Department of Histology, Cytology and Embryology student group uses a research approach in education. This approach aims to provide students with the experience of independently searching for new knowledge and using it in the conditions of creativity, forming new cognitive values of students and enriching their cognitive value orientation.

We congratulate the participants and scientific supervisors on their brilliant report and wish them success in their further scientific achievements!